Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen dokumentum a Florasense Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által, az általa működtetett Webáruházon (http://florasense.hu/) keresztül megvalósított adatkezeléseiről ad tájékoztatást.

Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatást figyelmesen olvassa el!

1.   Jelen dokumentum célja

Az Adatkezelőáltal fenntartott Webáruház (http://florasense.hu/),a továbbiak:Webáruház, Webshop) működtetése során a Webáruházban regisztráló, és azon keresztül vásárlást folytató, továbbá a honlapot meglátogató érintettek(a továbbiakban: Érintett, Vásárló, Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR)összhangban.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Webáruházon keresztül megvalósuló regisztrációval, vásárlásokkal,a hírlevelek küldésével, továbbá ahttp://florasense.hu/ mint weboldal használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban, az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

2.   Az Adatkezelő

A Webáruházon közzétett adatok kezelője a Florasense Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő:

Székhely:1134 Budapest, Csángó utca 8.
Nyilvántartó bíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:01-09-997626
Adószám:14065095241
Email cím: webaruhaz@florasense.hu, info@florasense.hu
Központi telefonszám:06-1-412-14-00

3.   A Webáruház használata során megvalósuló adatkezelések

3.1.             Regisztráció

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy a Webáruházon egyes funkciók elérése regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötöttek, regisztrációt követően azonban a vásárlás nem kötelező. Regisztrációt követően a felhasználói fiók aktiválása szükséges, hogy be tudjon lépni s használni tudja az alábbi funkciókat.
Belépést követően elérhető funkciók az Általános Szerződési Feltételeknek  megfelelően.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy e-mail címhez csupán egy regisztráció tartozhat. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség az Érintettet terheli.Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt törölje, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció véglegesítése érdekében (a téves, és hibás adatokkal megvalósuló regisztrációk megakadályozása érdekben) a rendszer a megadott e-mail címre egy automatikus levelet küld, amelyben szereplő linkre kattintva az érintett a regisztrációját érvényesíteni tudja.

Az Adatkezelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok pontosságáért, és naprakészségéért minden felelősség az Érintetteket terheli. Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben a személyes adataikban változás következik be, úgy ezeket a változásokat vezessék át a fiókban rögzített adatokon.

Az adatkezelés célja: A Webáruházon történő vásárláshoz szükséges regisztráció végrehajtása, mint vevők által leadott megrendelés teljesítéséhez, és vásárlás esetén a számla kiállításához szükséges adatok beszerzése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a regisztráció során megjelenő checkbox kipipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám, számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), jelszó.

Az adatok megőrzésének ideje:az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a felhasználófiókjának végleges törléséig, melyet a felhasználó az Adatkezelő 2. pontjában meghatározott elérhetőségeire eljuttatott kérelmében kérhet, illetőleg a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció esetén a regisztrációnak az Adatkezelő általi törléséig.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a regisztrációt követően a Webáruházon vásárol, a fiókja törlésére ekkor is sor kerül a fenti esetekben, azonban ilyen esetben a vásárláshoz kötött, a kiállított számlák (és így az azon szereplő személyes adatai) továbbra is megőrzésére kerülnek a 3.2 pontban foglaltak szerint.

Az adatkezelés helye: az adatkezelő székhelyén található informatikai eszközök.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

Adatfeldolgozók:

 1. név: Onemedia Kft.

székhelye: 1201. Budapest, Vágóhíd utca 4.

cégjegyzékszám: 01-09-271783

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás, weboldal karbantartás és honlap üzemeltetés

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:a Webáruházon történő vásárlás során bizonyos funkciók nem válnak elérhetővé.

3.2.             Vásárlás a Webáruházon


A Felhasználó regisztrációt követően és regisztráció nélkül is vásárolhat a webáruházban.
3.2.1. Előzetes regisztrációt követő vásárlás:
Regisztrációt követően az aktiválás és bejelentkezés után bizonyos funkciók elérhetővé válnak a webáruház felhasználói fiókján keresztül. Ezek a következők: több számlázási cím rögzítésének lehetősége ( céges és magán), korábbi rendelések megtekintése, kedvelt termékek listákba rendezhetőek, a kosártartalom napokig megőrződik, 14 napon belül bármikor folytatható vagy véglegesíthető a vásárlás.

A Webáruházon történő regisztrációt követően azonban a vásárlás nem szükségszerű. Erre tekintettel az Adatkezelő a két folyamathoz kapcsolódó, a felhasználó személyes adataival kapcsolatos adatkezelésről külön ad tájékoztatást.

Az adatkezelés célja: A Felhasználónak a Webáruházból történő megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, szükség szerint tájékoztatás a termékekkel kapcsolatos specifikációkról,  kiszállítása, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedésbe ment(az érintett mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám, számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám) szállítási cím ( ország, irányítószám, város, utca, házszám).

Az adatok megőrzésének ideje:a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.

Az adattárolás módja: elektronikus, és papír alapú.

Adattovábbítás: a jelen fejezetben meghatározott adatkezeléssel érintett, az alábbi adatok az alábbi adatkezelőknek kerülnek továbbításra:

 1. név: DPD Hungária Kft.   

  székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület II. emelet

  cgj.:01-09-888141

  elérhetőség: dpd@dpd.hu

   

  Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhozszállítása,

  Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím), email cím és telefonszám

  Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.


 2. név: Sprinter Futárszolgálat (Pick Pack Pontra történő kiszállítás esetén)

  székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

  levelezési címe: 1725 Budapest, Pf.: 117.

  cgj.:01-09-660447

  elérhetőség: info@sprinter.hu

   

  Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékeknek a Vevő által kiválasztott Pick Pack Pontra történő kiszállítása,

  Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím), email cím és telefonszám

  Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.


3.2.2. Regisztráció nélküli vásárlás:
A Felhasználó regisztráció nélkül tud a Webáruházon vásárolni. Ez eseteben minden alkalommal önkéntes alapon manuálisan szükséges az adatait begépelni a rendelés és a vásárlás véglegesítése folyamán. 

Az adatkezelés célja: A Felhasználónak a Webáruházból történő megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, szükség szerint tájékoztatás a termékekkel kapcsolatos specifikációkról,  kiszállítása, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedésbe ment(az érintett mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: teljes név, email cím, telefonszám, számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), szállítási cím ( ország, irányítószám, város, utca, házszám).

Az adatok megőrzésének ideje:a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.

Az adattárolás módja: elektronikus, és papír alapú.

Adattovábbítás: a jelen fejezetben meghatározott adatkezeléssel érintett, az alábbi adatok az alábbi adatkezelőknek kerülnek továbbításra:

 1. név: DPD Hungária Kft.   

  székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. A épület II. emelet

  cgj.:01-09-888141

  elérhetőség: dpd@dpd.hu

   

  Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékek házhozszállítása,

  Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím), email cím és telefonszám

  Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.


 2. név: Sprinter Futárszolgálat (Pick Pack Pontra történő kiszállítás esetén)

  székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

  levelezési címe: 1725 Budapest, Pf.: 117.

  cgj.:01-09-660447

  elérhetőség: info@sprinter.hu

   

  Az adattovábbítás célja: a megrendelt termékeknek a Vevő által kiválasztott Pick Pack Pontra történő kiszállítása,

  Továbbított adatok köre: a számlán feltüntetett vevői adatok (név, szállítási, és számlázási cím), email cím és telefonszám

  Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél.

 

Adatfeldolgozók:

 1. név: Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.

  székhelye: 9400 Sopron, Csengery u. 32-36.

  cégjegyzékszám: 08-06-009574

  Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: az elektronikus számlák kiállításához szükséges rendszer szolgáltatása

 2. név: Onemedia Kft.

  székhelye: 1201. Budapest, Vágóhíd utca 4.

  cégjegyzékszám: 01-09-271783

  Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás, weboldal karbantartás és honlap üzemeltetés

 3. név: FLEXCONT Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Betéti Társaság

  székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 95. fszt. 3.

  cégjegyzékszám: 01-06-761864

  Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: könyvelési tevékenység végzése

 4. név: Szalai Edit ev.

  székhely: 2531 Tokod, Bikás oldal 6343/2

  nyilvántartási szám: 52498417

  Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: egyéb összetett adminisztratív szolgáltatás

3.3.             Hírlevél küldése, direktmarketing

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklámtv.) 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő, mint szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel, az Érintett által megadott elérhetőségein megkeresse. Ezen felül az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek, és egyéb direkt marketing üzenetek küldéséről. Ebben az esetben az Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a hírlevelekről az üzenetben lévő linkre kattintva iratkozhat le, a postai úton történő reklámcélú üzenetküldések ellen az Adatkezelőnek a 2. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére megküldött üzenetében tiltakozhat.

Jelen tájékoztató keretében felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Adatkezelő, illetőleg az Adatkezelőnek a szerződés teljesítéséhez igénybe vett teljesítési segédje (futárszolgálat), illetőleg a szerződés teljesítése céljából igénybe vett egyéb adatfeldolgozója (pl. számlakiállításhoz rendszert biztosító szolgáltató) a szerződés teljesítésével, és a Webáruház működtetésével kapcsolatban rendszerüzeneteket, a regisztráció, illetve a megrendelés visszaigazolásáról, és a kiszállítással kapcsolatos egyéb információkat tartalmazó elektronikus és SMS üzeneteket, illetőleg az elektronikus számlát tartalmazó üzenetet küldhetnek a felhasználóknak az általuk megadott email címre. Ezekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy, ezen üzenetek nem minősülnek reklám célú üzeneteknek, így ezek nem tartoznak a Reklámtv. hatálya alá, így azokhoz az érintett hozzájárulására nincs szükség.

Erre tekintettel a jelen tájékoztató következő pontjai kizárólag a reklámcélú az üzenetekre vonatkoznak.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus e-mail üzenetek, és egyéb reklámüzenetek (pl. termékminták) küldése postai úton az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, határozott hozzájárulása, melyet a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozás opciónál szereplő checkbox bepipálásával ad meg, a jelen dokumentumban foglalt tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján).

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév,e-mail cím, levelezési cím.

Az adatok megőrzésének ideje:az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, melyet a felhasználó hírlevél alján található leiratkozásra kattintással, illetőleg a postai úton történő reklámcélú üzenetküldések esetén az Adatkezelőnek a 2. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére megküldött üzenetében tehet meg.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelyén, illetőleg az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozóknál található informatikai eszközök.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Adattovábbítás: a jelen fejezetben foglalt adatkezeléssel érintett adatok továbbítására nem kerül sor.

Adatfeldolgozók:

 1. név: Onemedia Kft.

  székhelye: 1201. Budapest, Vágóhíd utca 4.

  cégjegyzékszám: 01-09-271783

  Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás, weboldal karbantartás és honlap üzemeltetés

 2. név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság

  székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8.

  cégjegyzékszám: 13-06-065996

  Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység:hírlevelek küldése.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: kedvezményekkel, akciókkal kapcsolatos tájékoztató levelek kizárólag az érintett adatai, és a hozzájárulása megadását követően küldhető.

3.4.             Cookie-k

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót, hogy a weboldal bizonyos részeinek letöltésekor a webszerver automatikusan kis adatfájlokat, ún. cookie-kat („Cookie”, „Süti”) helyez el a Felhasználó Eszközére, majd a későbbi látogatás során ezeket visszaolvassa. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok az Infotv. illetőleg a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Webáruház a használat során két különböző módon helyez el cookie-t a felhasználó eszközén: a felhasználó hozzájárulása birtokában, továbbá elhelyez a felhasználó hozzájárulását nem igénylő, az oldal megfelelő működéséhez szükséges cookie-kat. Ezek közül a működéshez elengedhetetlen session azonosító, amit a webshop azért helyez el, hogy a bejelentkező felhasználó munkamenetét a kijelentkezésig azonosítani tudja és így a regisztrált felhasználó adatait védje. Ha Ön a böngészőjében semmilyen cookie elfogadását nem engedélyezi, így a session azonosítót sem, akkor a webshop alkalmazást Ön nem tudja használatba venni. Ez a cookie tehát a felhasználó hozzájárulását nem igényli.

Ezek mellett az Adatkezelő statisztikai adatgyűjtés céljából Google Analyticst használ, ami sütiket helyez el az Ön böngészőjében, és így adatokat küld az Adatkezelő számára, hogy mit látogatott az oldalon. Ezek a sütik személyes adatot nem tárolnak, arra szolgálnak, hogy követni lehessen, mit csinált az érintett a honlapon.

Az utóbbi két cookie elhelyezése a felhasználó hozzájárulásán alapszik, így azok csak ezen hozzájárulás birtokában kerülnek elhelyezésre, mely hozzájárulást az érintett a felugró ablakban található Hozzájárulok gombra kattintva ad meg. Ha nem szeretne részt venni akár a Google Analitics általi adatgyűjtésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében nem adja hozzájárulását ezen cookie-k telepítéséhez.

Az Adatkezelő által használt egyes Cookie-k használatának célja, megőrzésének időtartama:

A Cookie típusa

A Cookie használatának célja

A Cookie megőrzésének időtartama

Az érintett hozzájárulása szükséges-e.

Google Analytics

(_ga, _gat és _gid elnevezésű cookie-k)

A Webshop weboldala a Google Analytics eszközt arra használja, hogy információt gyűjtsön és elemzéseket végezzen arról, hogy a Felhasználó miként fér hozzá a Webáruházhoz, és hogyan használja azt. Ezek az információk jelentések készítésére szolgálnak, valamint segítséget nyújtanak a Webáruház továbbfejlesztéséhez. Az adatok gyűjtése – beleértve a Webáruház felhasználóinak a számát, azt, hogy a Felhasználó honnan érkezett a honlapra, és mely oldalakra látogatott el a Webáruházon keresztül – névtelen formában történik. Az összegyűjtött adatok nem vezethetők vissza a Felhasználóhoz. A Google adatvédelmi irányelveiről bővebben itt tájékozódhat.

Google Analytics ún. firstparty cookie-k akkor jönnek létre, amikor a Felhasználó a webshop-ot meglátogatja,mert portálunkon telepítésre került a Google Analytics-követőkód. A Cookie-k a fent megjelölt időponttól számítva legfeljebb 2 évig tárolódnak a Felhasználó Eszközén.  Ezzel kapcsolatban bővebb információ ide kattintva található.

Igen, a „Hozzájárulok” gombra kattintva az érintett hozzájárulását adja a cookie elhelyezéséhez.

Munkamenet-azonosító(ci_session cookie)

A munkamenet-Cookie-k lehetővé teszik, hogy a Webshop felismerje a Felhasználót, ezáltal a Felhasználónak nem kell a már megadott adatokat ismételten megadnia.

A munkamenet Cookie-k, amik a szerver és kliens közötti kapcsolathoz és annak azonosításához szükséges, az adott munkamenet végéig tárolódnak.

Nem, a cookie elhelyezése az érintett hozzájárulását nem igényli.

 

A Felhasználó eseti alapon elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-k használatát, vagy a böngésző megfelelő beállításával valamennyi Cookie használatát elutasíthatja. Ennek módjáról és a Cookie-król bővebb információ a következő webhelyen található: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a Felhasználó a Cookie-k letiltása mellett dönt, a Webhely bizonyos oldalaihoz csak korlátozott hozzáféréssel rendelkezik majd, továbbá előfordulhat, hogy a Honlap bizonyos funkciói vagy szolgáltatásai nem megfelelően működnek majd.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, web analitikai mérések lefolytatása, a Honlap megfelelő üzemeltetése, felhasználói élmény fokozása, Felhasználók számára hirdetések megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása, melyet a Felhasználó a felugró cookie figyelmeztetőn található „Hozzájárulok” gombra kattintással ad meg, a jelen tájékoztatóban foglalt megfelelő tájékoztatás alapján. (Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján)

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés helye: az adatfeldolgozó honlapja kezelőjénél, a Onemedia Kft.-nél.

Az adattárolás módja: elektronikus.

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.

Adatfeldolgozók: az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor:

 1. név: Onemedia Kft.

székhelye: 1201. Budapest, Vágóhíd utca 4.

cégjegyzékszám: 01-09-271783

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhelyszolgáltatás, weboldal karbantartás és honlap üzemeltetés

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

3.5.             A Webáruház, mint honlap használatára vonatkozó információk

Bár álláspontunk szerint a jelen pontban foglalt adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott adatok személyes adatoknak nem minősülnek, a teljeskörű tájékoztatás érdekében rögzíteni kívánjuk, hogy az Adatkezelő az Érintett általi felhasználói tevékenységekkel kapcsolatosan összesített formában tárolt, a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas, statisztikai információkat gyűjt, és tárol a saját rendszerében, naplózás útján. A napló tartalmazza többek között, de nem kizárólag az Érintett felhasználó számítógépének IP címét, a felhasználás időpontját, valamint a felhasználói tevékenységet. Ezen adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem adja át, a napló tartalmát kizárólag saját elemzési céljaira, a felhasználói élmény javítására, valamint informatikai rendszer technikai fejlesztése céljára használhatja fel.

4.   Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Webáruházon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

5.   Adatbiztonság

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelő, mind az arra jogosult adatfeldolgozó megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi:

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. Az Adatkezelő által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását, az általa igénybevett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján megköveteli és ellenőrzi.

6.    Érintettek jogai, és jogérvényesítés

Minden, az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,illetve védelméhez.

Adattörlés:

Az adatok törlésének kötelezettségét elsődlegesen az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.(Info tv.) határozza meg.
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon történik, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.